ZŠ a MŠ Věšín
ZŠ a MŠVěšín

Struktura

Základní škola a Mateřská škola Věšín, okres Příbram; toto je současný název školy, která vznikla sloučením základní školy a mateřské školy v roce 2002.

Od roku 2003 má škola právní subjektivitu. 
Zřizovatel:  obec Věšín.

Základní škola je dvoutřídní škola s 1. – 5.ročníkem.
Chodí sem žáci z Věšína, Bukové, Teslín, Voltuše  a  Rožmitálu pod Třemšínem. 

Pedagogický sbor:

  • Mgr.Romana Bárová - ředitelka školy a třídní učitelka I.třídy /1. a 2.ročník/;
  • Jana Poláková - třídní učitelka II.třídy /3.,4. a 5. ročník/
  • Mgr. Jana Svobodová - učitelka
  • Jana Štadlerová - vychovatelka školní družiny a učitelka
  • Kristýna Ozdincová -  asistentka pedagoga 
  • Mgr. Lucie Čechalová - speciální pedagog a etoped

Správní zaměstnanec:

  • Irena Caisková,  školnice

Ve školním roce 2023/24 chodí do I.třídy žáci prvního a druhého ročníku, do II.třídy chodí žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku. Vyučuje se podle učebních dokumentů Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání To zvládnu. 
Od třetího ročníku je vyučován cizí jazyk – angličtina, od čtvrtého ročníku informatika. Pro děti se specifickými poruchami učení jsou vypracovány individuální vzdělávací plány. Při výuce je využívána specializovaná učebna výpočetní techniky, kde si žáci ověřují své znalosti i samostatně pracují na počítačích a ve všech třídách používají žáci internet a interaktivní tabuli. 
Hodiny tělesné výchovy jsou vyučovány v tělocvičně školy, při pěkném počasí můžeme využívat i hřiště TJ Věšín, popřípadě zahradu mateřské školy. 

Školní družina je součástí školy, má samostatnou třídu a žáci zde mají možnost relaxace při hrách a soutěžích. Provoz družiny je od 6.00 do 7.40 hodin pod vedením J.Polákové a od 11.40 do 16.00 hodin s vychovatelkou J.Štadlerovou.

Zájmová činnost žáků:

  • kroužek keramiky – vede  Jana Poláková
  • kroužek angličtiny pro žáky 1. a 2.ročníku - vede Mgr.Romana Bárová
  • Lego kroužek pro žáky 3.,4. a 5. ročníku - vede Jana Poláková

Doplňková činnost:

Hostinská činnost – vaříme obědy pro cizí strávníky, čímž pomáháme obci především v péči o staré spoluobčany. Po rozsáhlé rekonstrukci objektu školní jídelny jsme schopni uspokojit všechny žadatele o tuto službu. 
Pronájem tělocvičny za účelem hraní stolního tenisu a relaxačního cvičení apod . 

K významným aktivitám školy pro veřejnost patří pořádání besídek, vánoční a velikonoční jarmarky a v neposlední řadě i výlety pro děti. Jedenkrát ročně probíhá i "Den otevřených dveří", kdy může být veřejnost přítomna vyučování na málotřídní škole a má možnost se seznámit s prostředím žáků, pomůckami i specializovanými učebnami.
Další tradicí školy je sběr starého papíru. Již mnohokrát byla škola oceněna věcnými cenami, např. získala horské kolo, sportovní náčiní, počítač, televizor, tablety, společenské hry.. Výnosy všech podnikatelských činností jsou investovány na rozvoj zařízení, nákup nových pomůcek pro žáky a kulturní akce.
Od šk.roku 2008/09 je škola zapojena do programu Recyklohraní. Jedná se o sběr drobného elektrozařízení a použitých baterií. Za odvezený materiál získává škola body, které může vyměnit za zboží firmy Asekol. 
O činnosti základní školy i mateřské školy je veřejnost pravidelně informována prostřednictvím regionálních novin „Třemšínské listy“. Dále pak jsou přístupny internetové stránky na adrese: www.zsamsvesin.cz.
Naše další plány jsou zaměřeny především na provázanost mateřské školy a základní školy a na mimoškolní činnost žáků. 
Věříme, že individuální přístup k dětem bude oceňován více než velké kolektivy dětí a škola zůstane i pro budoucí generace zachována.

Základní škola

Šablony III

Šablony III

Doučování žáků škol

Doučování žáků škol

MŠ a ZŠ přijme

l

Rekonstrukce sociálního zařízení a chodby

Více informací naleznete na našich stránkách v projektech nebo na  adrese www.zsamsvesin.cz

Vybudování nové odborné učebny informatiky

Vybudování nové odborné učebny informatiky

Šablony I - Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Věšín

j

Digitalizujeme školu

gdfVíce informací naleznete na našich stránkách v projektech nebo na  adrese www.zsamsvesin.cz